Wat is fundamenteel voor ons als we ons inzetten in een project

Elk complex afvalproject dat we uitvoeren, wordt gekenmerkt door sociale, technische, milieu en economische aspecten die sterk met elkaar zijn verweven, zoals het is uiteengezet in het Brundtland Rapport:

"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in de huidige en toekomstige behoeften te voorzien in gevaar te brengen."

De beste oplossing voor geïntegreerd MSW-beheer is daarom:

Sociale duurzaamheid: lokale belanghebbenden en gemeenschappen moeten baat hebben bij het project, in beide aspecten:

Rechtreeks: in het creëren van nieuwe bannen, in de verbetering van vaardigheden, in de empowerment van vrouwen, en in ondersteuning bij technologieoverdracht;

Onrechtreeks: in het verbeteren van het milieu, in het creëren van vaste bannen, in de participatie van de gemeenschap;

Technisch duurzaamheid: de geïmplementeerde bouw- en beheeroplossingen leveren de vereiste lokale milieuprestaties (bijv. luchtkwaliteit, waterkwaliteit) en dragen substantieel bij aan bredere milieudoelen (bijv. Terugwinning van materialen, vermindering van broeikasgasemissies);

Economisch duurzaamheid: maak, indien goed beheerd, het meest efficiënte gebruik van de beschikbare financiële middelen en speel de rol van een groeimotor voor meer waardecreatie (bijv. Het vergroten van de bereidheid van burgers om te betalen door voor ze tastbare stedelijke verbetering te creëren).

Elke haalbaarheidsstudie die we voor onze projecten hebben uitgevoerd, is zorgvuldig en objectief beoordeeld aan de hand van deze criteria om de meest geschikte en duurzame oplossing te bieden, namelijk:

  • Leefbaar
  • Billijk
  • Levensvatbaar

The Integrated Energy B.V. ontwerpt, bouwt en exploiteert voorzieningen voor afvalverwerking en verwijdering in overeenstemming met internationale normen en voorschriften. Deze voorschriften en normen worden beschouwd als het kader en de benchmark voor de volledige MSW- beheerprocessen in de landen waarin wij actief zijn en de bijbehorende vereiste technische en milieuprestaties.